اخبار و اطلاعیه ها

بکارگیری اپراتور به شیوه حجمی توسط مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرو

بکارگیری اپراتور به شیوه حجمی توسط مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرو


به اطلاع می رساند مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرو به منظور تکمیل نیروی انسانی خود جهت مشاغل اپراتوری شرکت برق منطقه ای یزد از بین داوطلبین با تخصصهای مشخص شده در آگهی آزمون، پس از برگزاری آزمون کتبی بارعایت پروتکلهای بهداشتی و مصاحبه علمی، نیرو می پذیرد. ثبت نام